۱۳۹۰ خرداد ۱۰, سه‌شنبه

Springtime/ Denise Levertov

چشمان ِسرخِ خرگوش ها
محزون نیستند. دیگرهیچ کس
از زرین قریه ی اندوهگین
سوار بر قایقی
 گذر نمی کند.
غروب، ترکش خواهد گفت. اینکه
پرده ها کج آویزند،
گناهِ هیچ کس نیست.
دورتادور و باز دورتادور و هر سو
همه جا، همان صدای چرخهائیست
که می گردند، و همه چیز
که پیر می شود،
در خاموشی فرو می رود.
اینکه سگ ها
تمام شب به یکدیگر پارس می کنند، و چشم هایشان
سرخ می درخشد،
دخلی به هیچ کس ندارد. که آنها
فضایِ تاریکِ گسترده ای
برای پارس کردن دارند. خرگوش ها
به ماهِ بهار
دندان نشان خواهند داد

هیچ نظری موجود نیست: