۱۳۹۰ دی ۲۴, شنبه


این بیهودگی که از خود تغذیه می‌کند:
مدادهایی که در دست آب می‌شوند،
تکه‌هایی از یک جمله، در هوا معلق،
افکاری که چون شیشه در ذهن می‌شکنند،
کاغذهای خالی‌ای که جهان را نمایان می‌کنند
جهانی را که مرا به سکوت واداشته است، سفید کرده‌اند.

دو سال اینطور گذشت. آرام
هر چه دو نیم می‌شود، آزار می‌دهد، می‌برد، ترک می خورد، در هم می‌پیچد،یا تقسیم می‌شود
که مرا به آن فرسودگی برگرداند، سوخت
و به انتهایش رسید.- حالا با دستی پیرتر
نامم را می‌نویسم. حالا با صدایی که دیگر غریب است،
با سکوتِ خانه‌های دگرگون شده سخن می‌گویم،
خانه‌هایی که ستون هاشان از دانشِ بازگشت و رجعت لرزیده‌اند.

Covering Two Years/ Weldon Kees
برگردان: کتایون کشاورزی