۱۳۸۹ فروردین ۲, دوشنبه

و باز مینویسم.
و چه چیزی از این بهتر؟